Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.06 11:25 - Повече НАТО, още войски, нови оръжия, още от всичко това и то по много! До кога този ексцесивен милитаризъм - до началото на ядрен апокалипсис ли? Спрете се!
Автор: iw69 Категория: Политика   
Прочетен: 1584 Коментари: 5 Гласове:
14

Последна промяна: 27.06 21:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Европа пак се плъзга към голямата война и пак не знае как да спре

“Зас­тинали в ужас пред зей­ващата без­дна, дър­жав­ните глави, които в крайна сметка щели да носят отговор­ност за съд­бата на своите страни, се опит­ваха да включат на заден ход, но натис­кът на воен­ните планове без­милос­тно ги тлас­кал нап­ред.“

Това е откъс от главата “Вой­ната започва“ на отличената през 1963 г. с “Пулицър“ книга “Оръдия през август“. Автор­ката, историч­ката Бар­бара Тък­ман описва механизма, по който започва Пър­вата световна война.

Някои аналогии с времето преди нея също са плашещи. “Никога Европа не е била по-силна, по-богата, по-красива, никога тя не е вяр­вала по-съкровено в още по-добри бъд­нини; никой, освен мал­цина вече оглупели старци, не жалееше както по-рано за “доб­рото старо време“. Описанието е от проник­новената автобиог­рафия на Стефан Цвайг “Светът от вчера“, в главата “Блясъкът и сянка над Европа“.

Днес сян­ката отново пада над блясъка на Европа. В много отношения по вина на същата тази Европа, която както и да го гледаме, лежи от Лисабон до Владивос­ток. Прологът на задаващата се трагедия се раз­г­ръща пред очите ни, а ние оставаме пасивни зрители, водени към кър­вава раз­в­ръзка от фанатици, лицемери и циници. Луди.

Едните мис­лят, че са в безопас­ност, защото са отвъд океана, другите — защото имат 6000 ядрени бойни глави и могат да изгорят всеки и всичко, и третите, които смятат, че щом са членове на НАТО могат да драз­нят вторите, тъй като са уверени, че пър­вите ще ги защитят щото им вър­шели мръс­ната работа. Това е схема, при която, както цитира Чър­чил Бар­бара Тък­ман: “Ужас­ните “ако“ се нат­руп­ват“.

Издателите на книгата “Лунатици. Как Европа прек­рачи прага на Пър­вата световна война“, на професора по история от Кейм­б­ридж Крис­тофър Кларк, обръщат внимание в анотацията към труда, че през 2014 г., когато е пър­вото му издание, в интервю за в. “Билд“ Хел­мут Шмит — покой­ният бивш кан­ц­лер на ФРГ — казва за кризата в Украйна: “Европа, САЩ и Русия се дър­жат като лунатици“.

Ние дър­паме дявола за опаш­ката.

Преди дни литов­с­кото ръковод­с­тво дър­жавно ръковод­с­тво реши, че 10 920 сан­к­ции (според специализирания ресурс www.castellum.ai) въведени срещу Русия до момента са очевидно недос­татъчни, за да я принудят да измени политиката си, и поради това започна опасна игра — въведе час­тична блокада на рус­кия анк­лав Калинин­г­рад­ска област, зат­ворен между Литва и Полша. Раз­бира се в строго изпъл­нение на европейс­ките изис­к­вания (както пър­воначално каза европейс­кият дип­ломат № 1 Жозеп Борел) и под­к­репени от САЩ в лицето на говорителя на Дър­жав­ния депар­тамент Нед Прайс. По-късно Борел заяви, че точно тези рес­т­рик­ции ще бъдат прецизирани, за да не засягат дос­тав­ките соб­с­т­вено за областта, а само тези пред­наз­начени за износ към ЕС през Калинин­г­рад, но негатив­ното усещане остана.

Можеха ли тези сан­к­ции (става дума за заб­рана за тран­зит на ембар­гови стоки — около 40–50% от това, което досега е влизало през Литва) да бъдат спес­тени, за да не дават повод на рус­ките комен­татори да говорят за Casus belli (от лат. — повод за война)? Да не е нужно говорителят на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова за предуп­реж­дава, че рус­кият отговор ще бъде “не в дип­ломатичес­ката, а в прак­тичес­ката плос­кост“. Т.е. той може да бъде или икономически, (където въз­мож­нос­тите на Мос­ква са ограничени, освен ако не става въп­рос да спре газа на целия ЕС) или военен.

Точно воен­ният — пробиването на 70-километров коридор от беларуско-литовската граница до Калинин­г­рад — (извес­тен още като Сувал­к­ски коридор, по името на крайг­ранично градче в Полша) е един от най-известните сценарии за започ­ването на война между НАТО и Русия. За целта Мос­ква трябва да бъде просто предиз­викана. Евен­туална пъл­ноценна блокада на анк­лава е прек­рас­ният повод за това. Русия е велика сила, а великите сили не обичат да бъдат унижавани. Това е и капанът на тях­ното величие.

Когато Нед Прайс под­к­репи дейс­т­вията на Вил­нюс, той спомена категорично за прос­ловутия чл. 5 от устава на НАТО за колек­тив­ната защита. Това може да го въз­п­риемате както като предуп­реж­дение към Русия, да не помисля за защити интереса си с военна сила, така и като под­с­т­рекаване на Литва към дейс­т­вия, които Мос­ква може да приеме за провокационни. Подобни ситуации засил­ват усещането, че от членовете на НАТО по източ­ния фланг като, че ли се очаква играят ролята на драз­нители, прик­рити зад щита на Алианса.

Точно тези дър­жави, които са и удобно опаковани в т. нар. фор­мат Б9 или Букурещ­ката деветка, Бъл­гария, Чехия, Естония, Унгария, Лат­вия, Литва, Полша, Румъния и Словакия

най-много искат “повече НАТО“.

Странна наг­лед фор­мулировка при положение, че те самите са членове на пакта, но напълно раз­бираема ако вземем пред­вид, че са в силни зависимости от Съединените щати. Да, рус­кото нападение над Украйна е трудно оборим повод тези страни да искат “повече НАТО“, но проб­лемът е в това, че те станаха членове на НАТО и някои от тях получиха американ­ски бази, и приеха чужди войски в годините на най-голямо раз­ложение и слабост на рус­ката дър­жава. Това не е историята за яйцето и кокош­ката. Американ­с­ката квачка снесе своите яйца, след като СССР предаде Богу дух. А сега излюпените агресивни пиленца не от нейно, но в нейно име къл­ват събудената руска мечка и при това не от днес, и не тол­кова заради Украйна. Едно едно показателно изказ­ване на пол­с­кия президент Анджей Дуда, цитирано от БНТ през фев­руари т.г.: “Рус­наците раз­бират само езика на силата, така беше в цар­ска Русия — в комунис­тическа, а сега и в Путинова.“

Това изказ­ване няма нужда от особен комен­тар. Това е цяла политика на поколения източ­ноев­ропейци, но не и на поколения бъл­гари, което само показва, че сме в ком­пания, чужда на историчес­ките ни наг­ласи, ком­пания, която ни прави залож­ници на русофоб­с­кия й наратив. Това се усеща от бъл­гарите. Ние сме един­с­т­вената нация в Източна Европа, в която расте броят на хората, които искат Бъл­гария да напусне НАТО. Според пуб­ликуваното в началото на юни изс­лед­ване на словаш­кия форум за сигур­ността GLOBSEC 38% от анкетираните бъл­гари са обявили, че ще под­к­репят напус­кане на НАТО, ако се със­тои референ­дум за член­с­т­вото ни в него, което е с 13% повече в срав­нение с дан­ните от 2020 г. “Бъл­гария, изг­лежда, е регионално отк­лонение по темата НАТО“, се посочва в анализа.

Ние не сме регионално отк­лонение. Просто бъл­гарите не искат “още НАТО“. Сегаш­ното им стига. Ние имаме друг тип исторически опит с Русия, а желанието да бъдем под­рав­нени в една редичка с желаещите исторически реванш срещу Русия, е повод за криза на първо място вътре в Бъл­гария.

Защо критично комен­тираме НАТО след като мнението, че Русия е агресор е доминиращо сега? Защото нап­ред­ването на НАТО на Изток ни доведе до сегаш­ното зас­т­рашително положение. Това е извън всякакво съм­нение, дори за запад­ните политици, но само когато излязат в оставка или в пен­сия.

“Ние отиваме на Изток, защото се чув­с­т­ваме зас­т­рашени“, беше реф­ренът под който се приемаха източ­ноев­ропейски дър­жави в НАТО. “Ние се чув­с­т­ваме зас­т­рашени, защото те идват на Изток“, бе рус­ката реак­ция на това дейс­т­вие. После някои се учуд­ват някои, че Русия въз­п­риема раз­ширяването на НАТО като продъл­жение на политиката Drang nach Osten.

Какво означава на прак­тика “повече НАТО“? Това означава струп­ване на все повече и повече американ­ски и запад­ноев­ропейски военни части в Източна Европа, най-вече в близост до рус­ките граници. И това движение започна далеч преди 24 фев­руари.

Но има и недоволни.

Нап­ример министър-председателят на Естония Кая Калас заяви преди дни пред “Фай­нен­шъл таймс“, цитирана от рус­коезич­ното естон­ско издание “Делфи“, че не и харесва страната й да бъде унищожена при кон­ф­ликт с Русия, и да чака половин година, за да бъде освободена от руска окупация, както било по план. Поради това Калас иска цяла дивизия на НАТО, а не просто някаква бойна група, как­вато има в момента. Т.е. тя иска “още НАТО“ към “повечето НАТО“.

Прибал­тика е трудна за отб­рана, но отлична като плац­дарм за нас­тъп­ление, каз­ват руски военни екс­перти. Кол­кото повече войски се струп­ват в Прибал­тика и Полша, тол­кова повече Русия ще смята, че те се гот­вят да извър­ш­ват внезапно нападение. Това е неиз­беж­ното мис­лене на воен­ната тревога. В същото време ще укрепва и русофоб­с­кото говорене на мес­т­ните елити, предиз­викател­ното поведение. В някакъв момент събитията може да се раз­вият главоломно. Логиката на воен­ната под­готовка, взаим­ното недоверие и дори през­рение могат да пов­лекат всички ни.

След 22 юни 1941 г. съвет­с­кото, а сега рус­кото съз­нание, е обладано от мисълта: “Никога повече!“. Никога повече няма да допус­нем врагът да нав­лезе навътре в наша територия, да я разори и да ни избие. Това бе и едно от обяс­ненията (пос­т­фак­тум) за нападението над Украйна.

“Още НАТО“ не ни отдалечава от вой­ната. Мос­ква вижда нещата така:“Евросъюзът, заедно с НАТО събират съв­ременна коалиция за борба, а като цяло, за война с Рус­ката федерация.“ Това заяви в петък в Баку рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров.

“Защо дип­ломацията върви след ракетите и бом­бите“, попита по време на Третия софийски икономически форум президента Румен Радев и обърна внимание, че лип­сата на дип­ломатическо решение на кон­ф­ликта, раз­рушава европейс­ките икономика. Залата нямаше как да му отговори. Това обаче паралелно и не свър­зано с президен­т­с­кия въп­рос, нап­рави популяр­ният в пос­ледно време блогър, бив­шият руски президент и премиер Дмит­рий Мед­ведев. “Проб­лемът за израж­дането на европейс­ката политика е свър­зано преди всичко с това, че тя стана бледен бек вокал на американ­с­ките солисти.“

Може да не харес­вате Мед­ведев, защото е рус­нак или защото носи отговор­ност за вой­ната в Украйна, но в едно е прав. Без солисти, в политиката Европа е обречена не просто да тича след събитията, но да се превърне в инс­т­румент в чужди ръце. Ако вече не е станала.

от Георги Геор­гиев, в. "Земя" Гласувай:
141. tres1 - Както казват старите
27.06 12:44
НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО. Същата простотия и лакомия, както преди векове жалки потомци на иначе светъл народ. Никакъв анализ на миналото, дивашка неграмотност за настоящето и липсата на нормална визия за бъдещето. Всичко се повтаря: - За мен, тук и сега - това е цялата същност на болшинството двуноги маймуни в маймунското ни общество - жалко, но факт.
цитирай
2. missana - На ръба сме на тотална ядрена война.
27.06 13:14
Светът е полудял и масово безумства.
Бог да пази рода человечески!
цитирай
3. raders - Да. Ще продължава така, докато п...
27.06 14:07
Да. Ще продължава така, докато последния Путинов кашик не напусне Украйна. Алтернативата е да пострадат всички идиоти на изток и на запад.
цитирай
4. iw69 - Raders,
27.06 14:17
и тебеподобните, като искате стягайте си багажа и отивайте в У-край-на да се биете срещу руснаците.
Повечето хора, оабаче, не искат да са част от тази чужда нам война, която има потенциала да ескалира и заличи цивилизацията.
цитирай
5. radostinalassa - И СЩА знаят, че не могат да победят Русия
27.06 18:06
raders написа:
Да. Ще продължава така, докато последния Путинов кашик не напусне Украйна. Алтернативата е да пострадат всички идиоти на изток и на запад.

Само евреина Зеленски се е заел да слугува на сатанистите и да жертва народа си. Горко на душата му, ако въобще има такава.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: iw69
Категория: Политика
Прочетен: 2239045
Постинги: 1485
Коментари: 3090
Гласове: 10154
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31